Menu Close

Istorija

KLAIPĖDOS MIESTO LOPŠELIO-DARŽELIO “PURIENA“

ISTORIJOS IR DOKUMENTŲ TVARKYMO

P  A Ž Y M A

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Puriena“ neformaliojo švietimo ikimokyklinio ugdymo mokykla, kurioje ugdymas vyksta lietuvių kalba.

Lopšelis-darželis „Puriena“ įsteigtas 1967 m. vasario mėnesį, sprendimu Nr.147. 1993 m. Klaipėdos miesto mero potvarkiu Nr.365 įstaigai suteiktas vardas „Puriena“. Įstaiga veikia pagal lopšelio-darželio „Puriena“ nuostatus, patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr.T2-63.

Lopšelis-darželis „Puriena“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises, paramos gavėjo statusą, išlaidų sąmatą, atsiskaitomąją bei kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Nuo 1990 metų įstaigai vadovauja savivaldybės administracijos paskirta ir 2023 m. konkursą laimėjusi direktorė Virginija Letukienė.

Lopšelis-darželis yra sudedamoji LR švietimo sistemos bei Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo švietimo teikėjų tinklo dalis ir savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos  Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimais, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais.

Lopšelyje-darželyje didelis dėmesys skiriamas meniniam vaikų ugdymui, jau nuo 1996 m. Įstaigos pedagogai, siekdami visapusiškai ugdyti asmenybę, veiklos prioritetu pasirinko meninį ugdymą, kaip patį efektyviausią būdą, padedantį vaikams įgyti gyvenimui bei sėkmingam ugdymui būtinas kompetencijas. Lopšelis-darželis „Puriena“ ugdymo procesą organizuoja vadovaudamasis patvirtinta individualia ikimokyklinio ugdymo programa, bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa bei aštuoniomis neformaliojo vaikų švietimo programomis (dailės, teatrinės veiklos, pažinimo ir eksperimentų bei fizinės kultūros).

2017 m. Įstaiga renovuota, naujai pastatytas dar vienas korpusas ir šiuo metu sukomplektuota 19 įvairaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių, kurias lanko 350 ugdytinių. Įstaigos veiklą užtikrina 92 darbuotojai. Įstaigos bendruomenė susitarusi dėl vizijos, misijos ir strateginių tikslų:

 

Vizija: Nuolat besimokanti, dinamiška, atvira kaitai, tradicijas ir modernumą derinanti Įstaiga, kurioje kiekvienas vaikas patiria sėkmę ir ugdomas pažangiausiais metodais.

Misija: Plėtoti ugdymo programas, kurios padeda vaikams tapti kūrėjais, mąstytojais – laisvais ir savarankiškais.

Strateginis tikslas: Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą, sveiką ir saugią aplinką.

 

Skip to content