Menu Close

NAUJA REDAKCIJA

NAUJA REDAKCIJA nuo 2021 10 01

(TAR, 2021, Nr. 2021-20389)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

SPRENDIMAS

 

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, ORGANIZACIJŲ IR ĮMONIŲ BEI KITŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO SĄLYGŲ

 

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1546

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.1.1, 3.2.5 papunkčiais ir 31 punktu, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, nusprendžiu:

  1. Įpareigoti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių, kitų įstaigų (toliau – įstaigų) vadovus užtikrinti, kad šiose įstaigose veikla būtų organizuojama laikantis šių sąlygų:

1.1. įstaigos lankytojus aptarnauti ir viešąsias ir administracines paslaugas (toliau – paslaugos) teikti užtikrinant šias saugos priemones:

1.1.1. apriboti įstaigos tarnautojų, darbuotojų, pareigūnų ir kitų funkcijas įstaigoje atliekančių asmenų (toliau – darbuotojai) fizinį kontaktą su lankytojais, išlaikant ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą (išskyrus transporto priemones) arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis;

1.1.2. užtikrinti, kad įstaigos lankytojai laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito arba atskirti lankytojus vieną nuo kito pertvaromis;

1.1.3. užtikrinti, kad įstaigų darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, darbuotojai uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir bendrose įstaigos uždarose patalpose (koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar susirinkimų metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės), išskyrus šio sprendimo 2 punkte numatytas išimtis;

KEISTA:

2021 10 06 sprendimu Nr. V-2252 (nuo 2021 10 07)

(TAR, 2021, Nr. 2021-20990)

 

1.1.4. neaptarnauti lankytojų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) nedėvinčių kaukių;

1.1.5. išvykose dirbantys darbuotojai, kurių darbas susijęs su išvyka į objektus (pvz., patikrinimas) ar paslaugos teikimu ne įstaigoje, turi vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis, laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, uždarose erdvėse dėvėti kaukes;

1.1.6. NETEKO GALIOS:

2021 10 06 sprendimu Nr. V-2252 (nuo 2021 10 07)

(TAR, 2021, Nr. 2021-20990)

 

1.2. užtikrinti darbuotojų saugos reikalavimus:

1.2.1. darbo vietos ir darbo vietų aplinka turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;

1.2.2. įstaigoje negali dirbti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba kitais teisės aktuose numatytais atvejais;

1.2.3. įstaigoje negali dirbti darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;

1.2.4. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi būti nedelsiant atskirti nuo kitų darbuotojų ir vykti namo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.2.5. darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba įstaigos administracijai iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.3. pagal galimybes riboti darbuotojų srautus:

1.3.1. organizuoti darbą pamainomis, grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo;

1.3.2. skirtingiems darbuotojų srautams taikyti skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką;

1.3.3. užtikrinti, kad skirtingų srautų asmenys neturėtų kontaktų bendro naudojimo patalpose (pvz., poilsio, valgymo, rūkymo vietose);

1.4. prie įėjimo į įstaigą pateikti informaciją:

1.4.1. apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

1.4.2. kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) nedėvintys kaukių;

1.4.3. apie būtinybę vyresniems nei 6 metų lankytojams uždarose erdvėse dėvėti kaukes. Šio reikalavimo netaikyti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

1.5. įstaigos darbuotojams ir lankytojams turi būti sudaryta galimybė rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į įstaigą ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti darbuotojų ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines rekomendacijas;

1.6. užtikrinti įstaigos erdvių maksimalų vėdinimą, atsižvelgiant į technines pastato galimybes ne rečiau kaip 1 kartą per valandą;

1.7. dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) valyti paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;

1.8. kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://bit.ly/3hGFqV4);

1.9. pasitvirtinti teikiamų paslaugų, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, sąrašą.

KEISTA:

2021 10 06 sprendimu Nr. V-2252 (nuo 2021 10 07)

(TAR, 2021, Nr. 2021-20990)

 

Įpareigoti vyresnius nei 6 metų įstaigos lankytojus, lankytojus aptarnaujančius darbuotojus, darbuotojus uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir bendrose įstaigos uždarose patalpose (koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar susirinkimų metu dėvėti kaukes. Šis reikalavimas netaikomas:

2.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

2.2. uždarose erdvėse esančiose darbo vietose, kai darbo vietoje (kabinete, patalpoje) dirba vienas darbuotojas;

2.3. asmenims vaizdo, garso įrašų, transliacijų, spaudos konferencijų, interviu metu, kai užtikrinamas saugus atstumas nuo kitų darbuotojų ir (ar) dalyvių, išskyrus kai dėl veiklos pobūdžio to padaryti objektyviai neįmanoma.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS, VALSTYBĖS LYGIO

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

ARŪNAS DULKYS

______________

Skip to content