Menu Close

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“, (savivaldybės biudžetinė įstaiga), Naikupės g. 27, LT-93202 Klaipėda, tel. (8 46) 346 258. Korespondencijos gavimo adresas Naikupės g. 25 (I.Simonaitytės mokyklos patalpose III korpusas II aukštas). Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190420421.

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

 • organizuoja pedagoginio personalo darbą, vykdo pedagoginės veiklos priežiūrą, koordinuoja įstaigos veiklos vertinimą ir įsivertinimą;
 • Organizuoja, ugdymo programų rengimą, įgyvendinimą, vertinimą ir atnaujinimą;
 • Koordinuoja vaiko gerovės  komisijos veiklą;
 • Analizuoja vaikų ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, jų atitikimą brandos rodikliams;
 • Teikia metodinę pagalbą pedagogams, analizuoja ugdomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, rengia statistinių duomenų ataskaitas;
 • Inicijuoja naujų ugdymo (si) technologijų ir strategijų diegimą;
 • Skatina pedagogus tobulinti profesinį meistriškumą, kompetenciją, dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti;
 • Siekia kaitos, kartu su kitais bendruomenės nariais puoselėja įstaigos kultūrines tradicijas;
 • Bendradarbiauja su pedagogais, tėvais ir kitais bendruomenės nariais, koordinuoja darbo grupių, komandų veiklą, organizuoja tėvų švietimą;
 • Atsako už ugdytinių, pedagogų ir įstaigos veiklos duomenų banko tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
 • Organizuoja pedagoginės veiklos tyrimus, juos apibendrina, aptaria su įstaigos bendruomene;
 • Sudaro pedagogų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus;
 • Supažindina pedagogus su pareigybių aprašymais, rūpinasi naujai priimtų pedagogų adaptacija;
 • Vykdo kitus Lopšelio-darželio direktoriaus teisėtai jam pavestus būtinus darbus, deleguotas vadybines funkcijas susijusius su direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla.
 • Pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir ne mažesnis kaip keturių metų pedagoginio darbo stažas;
 • Kvalifikaciniai reikalavimai turi atitikti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme numatytus reikalavimus;
 • Išmanyti ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimą. Žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus reglamentuojančius ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą(si);
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • gebėti bendradarbiauti, dirbti komandoje, gerbti kiekvieno bendruomenės nario teises;
 • gebėti nuosekliai, planingai, profesionaliai organizuoti, analizuoti ir vertinti savo vadybinę veiklą, tobulinti vadybos teorines žinias, praktinius įgūdžius, kompetenciją, siekti kaitos.
 • Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija.

Privalumai:

 • geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai;
 • geri dokumentų valdymo įgūdžiai;
 • žinoti pedagoginio darbo ypatumus;
 • kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (Prašymas);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV);

·         užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketa) (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301)

 • savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes ir įgūdžius;
 • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai įstaigos korespondencijos gavimo adresu, Naikupės g. 25 (I. Simonaitytės mokyklos patalpose) III korpusas  II aukštas.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2017-06-01), Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ korespondencijos adresu Naikupės g. 25, I.Simonaitytės pagrindinės mokyklos patalpose, III korpusas, II aukštas, kasdien nuo 9.00 iki 16.00 val. Dokumentus priima raštinės administratorė Laura Marija Kerpė.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Virginija Letukienė, direktorė.

Kontaktinis tel. (8 46)  346 258, el. paštas puriena.klaipeda@gmail.com

Informacija paskelbta 2017-06-01.

Informacija apie konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti .

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


× trys = 27

Skip to content